Anunţ – post vacant

Data publicării: 19 octombrie 2015

stire

Municipiul Gheorgheni
ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU
OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DE INSPECTOR,
DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Descrierea funcţiei: CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

Condiţiile ocupării funcţiei:
1. Studii: universitare de licenţă absolvite cu diplomă în specialitatea: Inginerie civilă sau în domeniul stiinţelor juridice
2. Experienţă în domeniu – vechime: nu este cazul

Desfăşurarea concursului:
1. Proba scrisă: 9 noiembrie 2015, orele 10
2. Proba orală - interviu: 11 noiembrie 2015, orele 13
Probele se vor susţine la sediul primăriei (P-ţa Libertăţii, nr. 27.)

 

Termen limită: 29 octombrie 2015

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:
1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 (gyergyoszentmiklos.ro/formulare – Fişă de înscriere la concurs)
2. Copia actului de identitate
3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
4. Cazier judiciar
5. Curriculum Vitae
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere:
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,Partea III-a, respectiv până la data de 29 octombrie 2015 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii:
Relaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei, sau de pe pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro, precum şi la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 şi vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494 interior 1224.

Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE - pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului;
1. Legea nr. 50/1991 - (r2), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999 – r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 – (r1), privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Înapoi